Category: Blog Post

Blog Post

Let us find peace and happiness 

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे शन्तु निरामयाः । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखभाग्भवेत् । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ (Om, May All become Happy, May All become free from Illness….